مدارک مورد نیاز تور برزیل:    1-مدارک شغلی: برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: کارت بین المللی دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل، اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی.  ادامه مطلب